نمایشگاه گروهی افرینش احساس در گالری انتظامی

این نمایشگاه از تاریخ ۲۳ خرداد نود و نه در گالری انتظامی برگذار شد